1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.opona.pl (zwany dalej „Serwis” bądź Opona.pl) jest Handlopex S.A. z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Regulska 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000165990, REGON: 690103056, NIP: 8130336843, kapitał zakładowy: 500.000 zł, opłacony w całości,  nr tel. tel. 17 86 04 332, email: sekretariat@handlopex.pl (zwany dalej „Administrator”)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Kubas - można uzyskać mailowo pod adresem: iod@handlopex.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach oraz w wskazanym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na Administratora obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych

Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń

Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

W sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń

Prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Informacja handlowa (newsletter)

Udzielona zgodą na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Formularz kontaktowy

Prawnie usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)­

 1. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe oraz marketingowe w ramach zawartych umów powierzenia.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
 3. o prawie do przenoszenia danych;
 4. Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu w dwóch sytuacjach – gdy Administrator przetwarza dane osobowe:

- na potrzeby marketingu/informacji handlowych; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

- na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.

 1. W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne. W przypadku chęci cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych prosimy o wysłanie e-maila na adres: iod@handlopex.pl Mamy jednak prawo pozostawić informację kiedy wyraziliście Państwo zgodę oraz kiedy została ona cofnięta na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń (przewidywany czas przetwarzania).
 2. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ .
 3. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:

- okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego i rachunkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze);

- lub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa;

- lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).

- w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.

 1. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 2. W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.
 3. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.