REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW

 PORTALU WWW.OPONA.PL

z dnia 03.07.2020 r.

 

 1. DEFINICJE/INTERPRETACJA.

Użyte w Regulaminie określenia, niezależnie od terminów zdefiniowanych w innej części Regulaminu oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady świadczenia Usług dla Użytkowników portalu internetowego Opona.pl, obsługiwanego i zarządzanego przez Operatora. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie opona.pl. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie www.opona.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom/Zamawiającym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 • pl – witryna internetowa/portal internetowy www.opona.pl przeznaczona do sprzedaży Towaru przez Sprzedawców.
 • Operator – spółka HANDLOPEX S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Regulska 49, 02-495 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000165990, nr NIP: 813-03-36-843, nr REGON: 690103056, kapitał zakładowy: 500.000 zł, opłacony w całości.
 • Sprzedawca – przedsiębiorca, który w ramach prowadzonego serwisu wymiany opon, na podstawie umowy zawartej z Operatorem sprzedaje Towary za pośrednictwem Opona.pl. W Regulaminie używa się również określenia „Sprzedawcy” dla określenia liczby mnogiej ww. podmiotów.
 • Użytkownik – podmiot korzystający lub przeglądający Opona.pl. W Regulaminie używa się również określenia „Użytkownicy” dla określenia liczby mnogiej ww. podmiotów. W definicji Użytkowników mieszczą się również Użytkownicy z Kontem.
 • Towary – towary oferowane przez Sprzedawców do sprzedaży w serwisie Opona.pl.
 • Usługi - świadczone dla Użytkowników/Użytkowników z Kontem przez Operatora w ramach Opona.pl nieodpłatne usługi obejmujące prezentację na Opona.pl oferty handlowej Sprzedawców. Zasady świadczenia Usług reguluje Regulamin.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 04.05.2020. r.
  • Świadczenie Usług w ramach Opona.pl dla Użytkowników, którzy nie posiadają konta na Opona.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres procesu zamówienia Towaru pochodzącego od Sprzedawcy prezentującego swoją ofertę na stronach Opona.pl.
  • Operator zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad funkcjonowania witryny pl w odrębnych regulaminach.
  • Korzystanie z portalu Opona.pl (w tym złożenie zamówienia) jest nieodpłatne. Nieodpłatność nie dotyczy zapłaty za Towar zamówiony  od Sprzedawców.
  • Warunkiem technicznym korzystania z portalu Opona.pl jest posiadanie sprzętu elektronicznego (np. komputera, tabletu, telefonu) z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową.
  • Spełniając wymogi art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) - Operator zapewnia na portalu Opona.pl wyraźny link do platformy internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem europa.eu/consumers/odroraz adres e-mail umożliwiający ODR kontakt z Operatorem.  
  • Sprzedawca kontaktuje się z Użytkownikiem, który złożył zamówienie i w sprawach dotyczących tego zamówienia za pośrednictwem e-mail, telefonu lud adresu podanego przy składaniu zamówienia.

 

 1. KORZYSTANIE Z OPONA.PL.
  • Operator nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników ze Sprzedawcami na portalu Opona.pl. Operator jedynie informuje Użytkowników o dostępnych do zakupu Towarach oferowanych przez Sprzedawców.
  • Na Opona.pl Użytkownicy mają możliwość m.in.:
   • zamawiać Towary od Sprzedawców;
   • uzyskiwać informacje o oferowanych przez Sprzedawców Towarach;
   • porównywać ceny Towarów oferowanych przez poszczególnych Sprzedawców;
   • zapoznawać się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Towarów;
   • zapoznawać się z opiniami zamieszczonymi przez Użytkowników na temat Sprzedawców
   • uzyskać informacje na jakim etapie znajdują się realizowane zamówienia;
  • Operator nie odpowiada:
   • z tytułu rękojmi oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży;
   • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę.
  • Autorskie prawa majątkowe do elementów Opona.pl, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Opona.pl, do układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Opona.pl, przysługują Operatorowi i/lub podmiotom trzecim.
  • Zabrania się korzystania z Opona.pl w sposób zautomatyzowany, w tym m. in. zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z Opona.pl bez ingerencji Użytkownika. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą sytuacji kiedy na zautomatyzowany dostęp wyrazi zgodę Operator.
  • Użytkownicy nie są uprawnieni do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania oraz modyfikowania jakichkolwiek treści dotyczących Opona.pl.

 

 1. LOGOWANIE NA OPONA.PL.
  • Użytkownicy mogą korzystać z Opona.pl bez zakładania konta (rejestracji) na Opona.pl

 

 1. ZAMAWIANIE TOWARÓW.
  • Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w przepisach art. 535 do 576 Kodeksu Cywilnego i przepisach art. 1 – 7a oraz 12 do 38 Ustawy o prawach konsumenta.
  • Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik ma prawo zapoznać się z wszelkimi danymi Sprzedawcy, od którego zamierza zamówić Towar, w tym m. in. danymi kontaktowymi Sprzedawcy, adresem Sprzedawcy, adresem poczty elektronicznej Sprzedawcy oraz numerami telefonu  - jeżeli są dostępne, pod którymi Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą. Dodatkowo przed złożeniem zamówienia udostępniana jest Użytkownikowi na ekranie informacja o:
   • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
   • danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
   • adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
   • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 5.2.3.;
   • łącznej cenie wraz z podatkami;
   • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
   • istniejących ograniczeniach w zakresie dostarczania Towaru;
   • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
   • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;
   • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
   • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
   • istnieniu i treści gwarancji oraz sposobie ich realizacji.
  • Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie na ekranie przycisku oznaczonego słowami „zamawiam”. Jeżeli Użytkownik zamówi Towar od danego Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać Użytkownikowi Towar po cenie zaoferowanej przez tego Sprzedawcę na Opona.pl, a Użytkownik zobowiązuje się odebrać Towar od Sprzedawcy oraz zapłacić cenę. Jeżeli Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w kilku lokalizacjach, Użytkownik wskazuje w jakiej lokalizacji chce odebrać zamówiony Towar. W dniu złożenia zamówienia, na adres e-mail Użytkownika przesyłane jest e-mailem potwierdzenie zawarcia Transakcji.
  • W momencie, w którym Towar będzie dostępny do odebrania u Sprzedającego, Użytkownik otrzyma powiadomienie SMS i/lub e-mail.
  • Towar jest odbierany w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedającego. Użytkownik płaci cenę za zakupiony Towar w momencie odbioru Towaru.
  • Warunkiem złożenia zamówienia na Opona.pl jest to aby Użytkownik zaakceptował Regulamin, politykę prywatności stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu oraz klauzulę informacyjną RODO stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu. Warunkiem do złożenia zamówienia jest podanie danych kontaktowych tj.: imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych)/nazwę (podmioty inne niż osoby fizyczne) oraz numer telefonu i/lub adres email.
  • Za pośrednictwem Opona.pl Użytkownicy nie mają możliwości zamówić lub zarezerwować usługi montażu Towaru (wymiany opon).
  • Na etapie złożenia zamówienia Użytkownicy mogą również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej na podstawie udzielonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego udzielonej na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 

 1. OPINIE UŻYTKOWNIKÓW.
  • Użytkownicy mają możliwość zamieszczania na Opona.pl opinii odnoszących się do Towaru (w tym jego wad i zalet), Sprzedawców oraz umieszczonych już opinii innych Użytkowników.
  • Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Autorzy komentarzy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.
  • Opinie nie mogą zawierać:
   • wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
   • adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych;
   • treści o charakterze marketingowym;
   • danych innych Użytkowników lub innych osób fizycznych;
   • treści mogących obrazić dobre imię, renomę innych Użytkowników;
   • treści nieprawdziwych.
  • Opinie Użytkowników nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą stanowić przestępstw lub wykroczeń, czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszać dóbr osobistych.
  • Operator jest upoważniony do usuwania wypowiedzi w całości lub części, gdy opinia narusza pkt 6.3. i 6.4.
  • Poprzez udzielenie opinii, w tym umieszczenie ich na portalu Opona.pl, Użytkownik zezwala Operatorowi na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Operatora.

 

 1. PRZERWY TECHNICZNE.
  • W przypadku przerw technicznych, awarii lub innych problemów technicznych portalu Opona.pl, Operator podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane na portalu Opona.pl.
  • Konieczne przerwy techniczne planowane przez Operatora w miarę możliwości będą miały miejsce w godzinach nocnych, po uprzednim uprzedzeniu Użytkowników poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na portalu Opona.pl.

 

 1. REKLAMACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPERATORA.
  • Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania reklamacji Usług tj. świadczonych dla Użytkowników/Użytkowników z Kontem nieodpłatnych usług obejmujących prezentację na Opona.pl oferty handlowej Sprzedawców. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@opona.pl lub pisemnie, listem poleconym na adres: Połonińska 29, 35-082 Rzeszów z dopiskiem „REKLAMACJA OPONA.PL”.
  • Każda reklamacja powinna zawierać wskazanie danych osoby zgłaszającej reklamację tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail (opcjonalnie) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W reklamacji należy również wskazać, czy opowiedz na reklamacje ma być udzielona w formie pisemnej czy elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Brak informacji wskazanej w zdaniu poprzednim spowoduje, że odpowiedź na reklamację oraz pismo wskazane w pkt 8.3. zostanie przesłane w tej samej formie w jakiej zostanie złożona reklamacja – na adres (zamieszkania lub e-mail) z którego została ona wysłana do Operatora.
  • Operator zastrzega sobie prawo do tego aby wezwać Użytkownika do uzupełnienia treści reklamacji tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie Operatora, na które należy odpowiedzieć w związku z treścią reklamacji. Jeżeli Użytkownik nie uzupełni reklamacji w terminie 14 dni od daty odebrania wezwania do uzupełnienia reklamacji, Operator rozstrzygnie reklamacje na podstawie informacji wskazanych w pierwotnej treści reklamacji.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji tj. zawierającej elementy wskazane w pkt 8.2. W sytuacji kiedy koniecznym będzie uzupełnienie treści reklamacji, zostanie ona rozpoznana w terminie 14 dni od daty uzupełnienia treści przez Użytkownika lub w terminie 14 dni od upływu 14 dniowego terminu na uzupełnienie reklamacji.
  • W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Operator przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • Reklamacje dotyczące jakości zakupionego Towaru należy kierować do Sprzedawców.

 

 

 1. REKLAMACJA TOWARÓW.
  • Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania reklamacji jakości zakupionego Towaru do Sprzedawców. Reklamacje można na przykład zgłaszać pisemnie, listem poleconym na adres danego Sprzedawcy z dopiskiem „REKLAMACJA”.
  • Każda reklamacja powinna zawierać wskazanie danych osoby zgłaszającej reklamację tj. imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania oraz opis wady Towaru.
  • Sprzedawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia treści reklamacji tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie Sprzedawcy, na które należy odpowiedzieć w związku z treścią reklamacji. Jeżeli Użytkownik nie uzupełni reklamacji w terminie 14 dni od daty odebrania wezwania do uzupełnienia reklamacji, Sprzedawca rozstrzygnie reklamacje na podstawie informacji wskazanych w pierwotnej treści reklamacji.
  • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji tj. zawierającej elementy wskazane w pkt 10.2. W sytuacji kiedy koniecznym będzie uzupełnienie treści reklamacji, zostanie ona rozpoznana w terminie 7 dni od daty uzupełnienia treści przez Użytkownika lub w terminie 14 dni od upływu 14 dniowego terminu na uzupełnienie reklamacji.
  • W przypadku gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
   • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu wraz z informacją o podmiocie uprawnionym właściwym dla danego Sprzedawcy albo;
   • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
  • Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 

 1. DANE OSOBOWE.
  • Postanowienia dotyczące ochrony prywatności zostały uregulowane w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
  • Klauzula informacyjna RODO stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  • W przypadku zmiany Regulaminu, Operator poinformuje o tym Użytkowników na stronie Opona.pl udostępniając tekst zmiany oraz Regulaminu po zmianie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 10 dni od daty ogłoszenia o zmiany Regulaminu na Opona.pl .
  • Użytkowników, którzy zamówili Towar przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązują dotychczasowe zapisy Regulaminu.


W imieniu Operatora:

 

Wiesław Ptaszek

_________________________

Prezes Zarządu